Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików „cookies”

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym www.torqueshop.eu (zwanym dalej „Sklepem”) został stworzony i przyjęty przez administratora Serwisu - Roberta Wiewiórskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POLTORQUE
z siedzibą w Tymbarku 234, 34-650 Tymbark, powiat limanowski, woj. małopolskie,
NIP: 7371894946, REGON: 121384403, wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. (zwanego dalej „Sprzedawcą”)

w celu:

dochowania prawnie obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia prywatności Klientów korzystających z Usług Sklepu a także udzielenia Klientom informacji, dotyczących wykorzystywania plików cookies (zwanych dalej „Plikami cookies”) w tym Sklepie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

 1. Sprzedawca wyjaśnia, że przez Pliki cookies (tzw. ciasteczka) rozumie się krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta Sklepu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem), możliwe do odczytania tylko przez system Sklepu internetowego. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia z Sklepem z komputera, na którym zostały zapisane.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym, że zbiera informacje dotyczące korzystania
  ze Sklepu przez jego Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Sprzedawca wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.
 3. Adres IP jest wykorzystywany przez Sprzedawcę nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Sprzedawca zapewnia jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Sprzedawcę z danymi osobowymi Klientów Sklepu.
 4. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji okresowo sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym ze Sprzedawcą. Obejmują one zwykle informacje
  o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Klienta Sklepu.
 5. Usługodawca wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
  1. dla ułatwienia użytkownikom Internetu korzystania z zasobów Sklepu;
  2. w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Sklepu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),
  3. w celu monitorowania ruchu Klientów w ramach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
 6. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Sklepu ma prawo w każdym czasie wyłączyć Pliki cookies. Wyłączenie obsługi Plików cookies jest możliwe
  w przeglądarce użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 7. Co do zasady wyłączenie Plików cookies nie powoduje niemożności korzystania
  z Sklepu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie,
  a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Sklepu.
 8. Sprzedawca zastrzega, że Sklep nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Klient (w tym odbiorca i użytkownik list
  e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych) ma pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat).
 9. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez Sklep, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

10. Sklep jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod jego kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione mu przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa
i zachowania poufności.

11. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12. Sklep oferuje Klientom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych na stronie Sklepu newsletterów. Sprzedawca zapewnia Klientom opcję usunięcia informacji o sobie z jego bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych (e-mailing). Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez Sklep wiadomości.