REGULAMIN

korzystania ze sklepu internetowego www.torqueshop.eu

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.torqueshop.eu jest własnością Roberta Wiewiórskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POLTORQUE z siedzibą w Tymbarku 234, 34-650 Tymbark, powiat limanowski, woj. małopolskie, NIP: 7371894946, REGON: 121384403, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. zwanego dalej Sprzedawcą

 

1. DEFINICJE

 

1.1.        Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.torqueshop.eu

1.2.        Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli, korzystająca ze Sklepu.

1.3.        Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem Sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.        Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.torqueshop.eu określa zasady składania i przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży, uprawnienia kupującego będącego konsumentem  a związane z odstąpieniem od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady świadczenia usługi elektronicznej i przetwarzania danych osobowych.

1.5.        Formularz zamówienia  - formularz dostępny na stronie www.torqueshop.eu
umożliwiający złożenie zamówienia zakupu towarów oferowanych przez Sklep.

1.6.        Usługa elektroniczna – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia.

1.7.        Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.8.        Zamówienie – oświadczenie Klienta lub Sprzedawcy stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Sklep. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia.

1.9.        Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 ze zm.)

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.        Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego www.torqueshop.eu jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2.        Treść niniejszego regulaminu można utrwalić, pozyskać i odtworzyć
w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

2.3.        Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej www.get.adobe.com/reader .

2.4.        Do prawidłowego korzystania ze strony www.torqueshop.eu (systemu teleinformatycznego) wymagane jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, netbookiem, notebookiem, telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej oraz korzystania z przeglądarki internetowej, zainstalowanej na jednym z ww. urządzeń, Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17
i wyższej, a także włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

2.5.        Wszelkie zdjęcia, ogłoszenia, publikacje, reklamy oraz cenniki zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.torqueshop.eu nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania zamówień zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

3. Składanie zamówień

 

3.1.        Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli.

3.2.        Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych mogą składać zamówienia jedynie za wiedzą i zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

3.3.        Ceny wskazane na stronie Sklepu www.torqueshop.eu są cenami brutto, obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN), ceny mogą być wyrażone także w innych walutach i w kwocie netto.

3.4.        Zamówienia można składać z opcją:

a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy),

b) za pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami).

b) płatność kartą kredytową

3.5.        Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.torqueshop.eu  jest:

a)    złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu,

b)    podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres
e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy. W przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy,

c)    potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę poszczególnych egzemplarzy
i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata),

d)    wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty). 

3.6.        Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres
e-mail Kupującego wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.

3.7.        Przystąpienie do realizacji zamówienia (wysyłka zamówionego towaru) następuje najpóźniej w 2 dniu roboczym po dniu w którym zostało złożone zamówienie lub w 2 dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy.

3.8.        Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a)    braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),

b)    braku wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.9.        Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, w tym firmy kurierskiej, ustalone zgodnie z obowiązującymi i opublikowanymi przez te podmioty cennikami.

3.10.     W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.11.     Kupujący może anulować zamówienie do momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do jego realizacji.

3.12.     Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie, jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

4.1.        Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

4.2.        Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania odpowiadający właściwościom rzeczy i zapewniający jej nienaruszalność.

4.3.        Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem oraz ilości i asortymentu zamówionego towaru jest rachunek (paragon fiskalny lub faktura VAT) dołączony do przesyłki. 

4.4.        Z uwagi na przepisy Prawa przewozowego i wynikające z tych przepisów uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki
w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera (doręczyciela) nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych.

4.5.        W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4.6.        Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują – zgodnie z Prawem przewozowym - co do zasady odbiorcy przesyłki.

4.7.        W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru, do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za zamówiony towar.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Klientów będących Konsumentami)

 

5.1.        Klient będący Konsumentem, zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy sprzedaży składając, stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania zamówionego produktu.

5.2.        Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.3.        Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży listem poleconym.

5.4.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać następującą treść „Niniejszym odstępuję od umowy zakupu (nazwa towaru, nr zamówienia, cena) zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” dopuszczalne są także inne oświadczenia, formularze i wzory, które można pobrać z Internetu, o ile w sposób nie budzący wątpliwości wyrażają wolę odstąpienia przez Kupującego od umowy.

5.5.        W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów) umowa jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.6.        Zaleca się odesłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu
i dołączenie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

5.7.        Zwrot wpłaconej przez Klienta wartości towaru nastąpi niezwłocznie na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5.8.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
w wypadkach:

5.8.1.   świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

5.8.2.   dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez klienta oryginalnego opakowania,

5.8.3.   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie do ruchu cen na rynkach finansowych,

5.8.4.   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez           niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5.8.5.   świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

5.8.6.   dostarczania prasy,

5.8.7.   usług z zakresu gier hazardowych.

 

  1. WARUNKI REKLAMACJI ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

6.1.        Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest uprawdopodobnienie przez Kupującego, że towar został zakupiony w Sklepie www.torqueshop.eu, dlatego też zaleca się zachowanie: paragonu fiskalnego, faktury VAT lub karty gwarancyjnej (jeśli została on dołączona do produktu).

6.2.        Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sklep odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową, w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

6.3.        Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie, np: poprzez przesłanie reklamacji pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@poltorque.com lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Robert Wiewiórski Poltorque Tymbarku 234, 34-650 Tymbark.

6.4.        W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

6.5.        Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu z Klientem: telefonu kontaktowego oraz e-maila.

6.6.        W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

6.7.        Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

  1. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 

7.1.        Świadczenie Usługi elektronicznej polegające na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia jest nieodpłatne.

7.2.        Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia następuje w momencie wejścia przez Klienta na stronę Sklepu, gdzie znajduje się Formularz zamówienia oraz rozpoczęcie jego wypełniania.

7.3.        Zakończenie lub wykonanie Usługi elektronicznej następuje w momencie złożenia zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Klienta.

 

  1. Reklamacja usługi elektronicznej

 

8.1.        Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@poltorque.com lub też pisemnie na adres: Robert Wiewiórski Poltorque Tymbark 234, 34-650 Tymbark.

8.2.        Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

8.3.        Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji lub adres zwrotny listu.

8.4.        Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji: rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej.

 

  1. Zagrożenia wynikające z korzystania z usługi elektronicznej za pośrednictwem Internetu

 

9.1.        Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wykorzystywanej do świadczenia usług, korzystanie z tych Usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sklepem a Klientem. Szczególne ryzyko związane jest z korzystaniem z konta użytkownika
w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie logował się do swojego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie lub też w przypadku „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie za pośrednictwem którego łączy się z Internetem w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

9.2.        Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane
z korzystaniem z Usługi elektronicznej, w tym i opisywanej
w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sklepu (np. ataki na jego witryny), jak
i Klienta.

9.3.        Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

9.4.        Zabronione jest wprowadzanie do Formularza zamówienia jakichkolwiek danych naruszających uprawnienia osób trzecich (niedozwolone korzystanie).

9.5.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia, w szczególności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w sytuacji gdy nie wie
o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności,
a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

9.6.        W przypadku uzyskania przez Klienta wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.7.        Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach
z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu
z uprawnienia, o którym mowa powyżej.

 

  1. Dane osobowe

 

10.1.     Akceptując Regulamin Sklepu Klient zgadza się na gromadzenie
i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z Nr 133, poz. 883 ze zm.).

10.2.     Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

10.3.     Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca - Robert Wiewiórski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLTORQUE
z siedzibą w Tymbarku 234, 34-650 Tymbark.

10.4.     Celem zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę jest: nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego miedzy Klientem
i Sprzedawcą, polegającego na realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę za zgodą Klienta, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

10.5.     Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
Klient poproszony zostanie o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres poczty e-mail, w przypadku firm także nazwę firmy, numer NIP.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

11.1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

11.2.     Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli zamówienia.

11.3.     Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie składania zamówienia.

11.4.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2013 r.